27 marca 2021

Wskazania dotyczące celebracji Triduum Paschalnego 2021

WSKAZANIA DOTYCZĄCE CELEBRACJI

TRIDUUM PASCHALNEGO 2021

Kuria Metropolitalna Gdańska przekazuje wskazania dotyczące celebracji Triduum Paschalnego 2021 zatwierdzone przez Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Tadeusza Wojdę SAC.

 

PRZEPISY SANITARNE

Zgodnie z obecnie obowiązującymi obostrzeniami epidemiologicznymi w kościołach obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz limit osób podczas liturgii – 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 1,5 m. Gdy modlitwa ma miejsce poza kościołem, na terenie przykościelnym, należy zakryć nos i usta, i zachować odstęp 1,5 m. Główny celebrans jest wyłączony z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Przypominamy również, że zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkich szafarzy podczas udzielania Komunii Świętej wiernym.

W związku z zaostrzeniem wymagań sanitarno-epidemiologicznych bardzo prosimy o ich szczegółowe przestrzeganie i umieszczenie przed wejściem do świątyni informacji dotyczącej liczby wiernych mogących uczestniczyć w liturgii.

 

DYSPENSA, PRAKTYKA KOMUNII DUCHOWEJ i ODPUSTY

W dalszym ciągu pozostaje w mocy wcześniej udzielona dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Prosimy i zachęcamy do jednoczenia się na modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez parafialne transmisje internetowe.

Wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest również praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęcamy wszystkich nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej. Dokonując go przy pomocy jednej z prawnie uznanych formuł modlitewnych, wierny może zyskać odpust cząstkowy. Odpust cząstkowy związany jest także z odmówieniem modlitwy „Duszo Chrystusowa” lub „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” jako dziękczynienie po Komunii (Liturgia Godzin, Dziękczynienie po Mszy Świętej).

Przypominamy również, że 20 marca 2020 r. Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi.

 

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy ma być obchodzone tylko wewnątrz kościoła, bez procesji. Należy pobłogosławić palmy (po wprowadzeniu w liturgię, obrzęd zastępuje akt pokutny).

 

WIELKI CZWARTEK

MSZA ŚWIĘTA KRZYŻMA

Msza Święta Krzyżma w Archikatedrze Oliwskiej sprawowana będzie o godz. 10.00. W koncelebrze uczestniczą:

a)    Wikariusze biskupi;

b)    Kolegium konsultorów;

c)     Dziekani (jeśli któryś z księży dziekanów nie może być obecny deleguje księdza wicedziekana lub innego przedstawiciela dekanatu);

d)    Osoby życia konsekrowanego (deleguje o. Tomasz Jank – po jednym przedstawicielu każdego męskiego domu zakonnego);

e)     Gdańskie Seminarium Duchowne;

f)      Kuria Metropolitalna Gdańska, Gdański Trybunał Metropolitalny i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

W liturgii uczestniczą także wyznaczone siostry zakonne i wyznaczeni przedstawiciele szafarzy i służby liturgicznej.  

 

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

W czasie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd umycia nóg (mandatum).

Na zakończenie Mszy Świętej należy procesyjnie przenieść Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji (Ciemnicy). Procesja odbywa się tylko z udziałem asysty liturgicznej, wierni pozostają na swoich miejscach. Ciemnica powinna być przygotowana w takim miejscu, aby umożliwiała zapewnienie norm sanitarnych (np. w innej części kościoła, zamiast w małej kaplicy).

Jeżeli zachowanie norm sanitarnych z uwagi na ograniczoną przestrzeń nie jest możliwe, należy zrezygnować z przeniesienia Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji (Ciemnicy). W tym przypadku po Komunii Świętej należy pozostawić Najświętszy Sakrament na ołtarzu (umieszczając konsekrowaną hostię w cyborium). Po modlitwie po Komunii kapłan klęka przed ołtarzem a wierni śpiewają hymn „Sław, języku, tajemnicę”. Po zakończeniu śpiewu kapłan otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum. Następnie w ciszy udaje się do zakrystii.

 

WIELKI PIĄTEK

W modlitwie powszechnej dodaje się wezwanie za znajdujących się w sytuacji zagrożenia, chorych i zmarłych (jako przedostatnie).

Należy zastosować pierwszą formę ukazania Krzyża przewidzianą przez Mszał Rzymski. Adorowany Krzyż całuje tylko celebrans. Wierni adorują przez dłuższą chwilę Krzyż trzymany przez celebransa, i bez podchodzenia do niego, klęcząc w ławkach i śpiewają jedną z pieśni pasyjnych. Zaleca się odśpiewanie suplikacji w intencji ustania epidemii.

Po Komunii Świętej należy przenieść Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, który winien być przygotowany w miejscu sprzyjającym zachowaniu przez wiernych norm sanitarnych.

Jeżeli zachowanie norm nie będzie możliwe, należy zrezygnować z przygotowania Grobu Pańskiego a Najświętszy Sakrament umieścić w tabernakulum.

Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Zachęcamy wiernych do odprawienia Drogi Krzyżowej i uklęknięcia przed Krzyżem w domach rodzinnych.

 

WIELKA SOBOTA

Błogosławieństwo pokarmów można zorganizować z zachowaniem norm sanitarnych, również poza świątynią. Zachęca się, aby w obrzędzie uczestniczyli tylko przedstawiciele rodzin. Wskazane jest częstsze błogosławieństwo pokarmów.

Tam, gdzie nie będzie można takiego błogosławieństwa zorganizować lub wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, możliwe jest także błogosławieństwo pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym. Liturgii domowej może przewodniczyć ojciec, matka bądź ktoś z domowników.

 

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

WIGILIA PASCHALNA

W liturgii Wigilii Paschalnej należy zachować następujące wskazania:

a)    Liturgia światła – można ją celebrować wg Mszału Rzymskiego lub zgodnie ze zwyczajem danej parafii, ale wyłącznie w otoczeniu najbliższej asysty.

b)    Liturgia chrzcielna – po Odnowieniu przyrzeczeń chrztu można dokonać pokropienia wodą uprzednio pobłogosławioną.

c)     Zakończenie – gdy nie ma rano Rezurekcji, prosimy dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu i odśpiewać hymn Ciebie Boga, wysławiamy. Po zakończonym śpiewie należy odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski i pobłogosławić wiernych. Sam kapłan może wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół, aby pobłogosławić parafię. Po udzieleniu błogosławieństwa, powróciwszy do ołtarza, chowa Najświętszy Sakrament w tabernakulum.

REZUREKCJA

Tam, gdzie odprawia się Rezurekcję, po przybyciu do Grobu i po chwili adoracji Najświętszego Sakramentu należy zaśpiewać Wesoły nam dzień lub Chrystus zmartwychwstan jest, a następnie Przed tak wielkim Sakramentem. Po zakończonym śpiewie celebrans winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał Rzymski (Procesja rezurekcyjna rano) i pobłogosławić zgormadzonych w kościele. Sam celebrans może wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół i pobłogosławić parafię. Po udzieleniu błogosławieństwa, powraca do ołtarza, chowa Najświętszy Sakrament w tabernakulum i przewodniczy dalej Mszy świętej zgodnie z rubrykami. Gdy nie ma Grobu Najświętszy Sakrament wystawia się na ołtarzu.

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Zachęca się wiernych do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w okresie paschalnym

Penitencjaria Apostolska zarządzeniem z dnia 20 marca br. informuje, że: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.  

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, przypominamy, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego spowiedzi św. i przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku przypada 30 maja. Okres ten został wydłużony do Uroczystości Trójcy Świętej decyzją 205. Konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się 21 marca 1985 r. W komunikacie po tych obradach czytamy: „W Polsce ten czas trwa do Uroczystości Trójcy Świętej”. Potwierdza to także autopoprawka z 2014 r.

W trosce o dobro duchowe wiernych Stolica Apostolska przypomina, że niedopuszczalna jest spowiedź przez telefon, internet lub inne komunikatory. 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
73 0.070258140563965